CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005010.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 4583 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.006805 - Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 4935 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.002662.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 6638 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.003141.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 8181 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.007262.000.00.00.H10 - Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 7003 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.007286.000.00.00.H10 - Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 6730 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.007287.000.00.00.H10 - Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 7376 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.007266.000.00.00.H10 - Cấp GPXD - Xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 6162 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.007285.000.00.00.H10 - Cấp GPXD di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 7967 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 2.001740.000.00.00.H10 - 25. Đăng ký hoạt động cơ sở in Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 1835 4 Nộp hồ sơ mức 4