CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005010.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 4582 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.001958.000.00.00.H10 - Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 4776 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.005378.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5735 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 NOTUPDATE - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5599 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 NOTUPDATE - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 6566 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 2.001973.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 4810 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 7524 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 NOTUPDATE - Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 7550 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 8833 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5873 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 2.002123.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5844 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.001740.000.00.00.H10 - 25. Đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 1829 4 Nộp hồ sơ mức 4