CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005378.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5860 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 NOTUPDATE - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5728 Một phần Nộp hồ sơ
3 NOTUPDATE - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 6714 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.001973.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 4953 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 7680 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 7701 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 8989 Một phần Nộp hồ sơ
8 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 6026 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.002123.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 6011 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001740.000.00.00.H10 - 25. Đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 1956 Toàn trình Nộp hồ sơ