THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002516.000.00.00.H10 - Xác nhận thông tin hộ tịch Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 110 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 24929 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 24441 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.004441.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Xã Tân Lập Giáo dục - Đào tạo (X) 24267 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001156.000.00.00.H10 - 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Xã Tân Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 23870 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001167.000.00.00.H10 - 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Xã Tân Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 21900 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000346.000.00.00.H10 - 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Xã Tân Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20337 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000337.000.00.00.H10 - 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Xã Tân Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20218 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Xã Tân Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20715 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Xã Tân Lập Môi trường (cấp xã, phường) 24395 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.001055.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Xã Tân Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29366 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Xã Tân Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29128 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Xã Tân Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29543 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001090.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Xã Tân Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28810 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001098.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Xã Tân Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28602 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Xã Tân Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28554 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.002165.000.00.00.H10 - Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 996 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Xã Tân Lập Đất đai (X) 27928 Một phần
19 2.000913.000.00.00.H10 - Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Tân Lập Chứng thực 38488 Một phần Nộp hồ sơ
20 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Tân Lập Chứng thực 38652 Một phần Nộp hồ sơ