Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Phường Tân Thiện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 5763 Nộp hồ sơ mức 4
2 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phường Tân Thiện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 5023 Nộp hồ sơ mức 4
3 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Phường Tân Thiện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 5094 Nộp hồ sơ mức 4
4 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Phường Tân Thiện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 5016 Nộp hồ sơ mức 4
5 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Phường Tân Thiện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 5062 Nộp hồ sơ mức 4
6 15. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Phường Tân Thiện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 4976 Nộp hồ sơ mức 4
7 16. Thành lập thôn, ấp, khu phố mới Phường Tân Thiện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 4768 Nộp hồ sơ mức 4
8 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) Phường Tân Thiện Văn hóa thể thao (X) 3,5 4859 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) Phường Tân Thiện Văn hóa thể thao (X) 6 4088 Nộp hồ sơ mức 4
10 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) Phường Tân Thiện Văn hóa thể thao (X) 3,5 3793 Nộp hồ sơ mức 4
11 4. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản (cấp xã) Phường Tân Thiện Văn hóa thể thao (X) 3,5 3711 Nộp hồ sơ mức 4
12 5. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở (cấp xã) Phường Tân Thiện Văn hóa thể thao (X) 3,5 3705 Nộp hồ sơ mức 4
13 6. Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Phường Tân Thiện Văn hóa thể thao (X) 10 952 Nộp hồ sơ mức 4
14 7. Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Phường Tân Thiện Văn hóa thể thao (X) 10 920 Nộp hồ sơ mức 4
15 8. Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Phường Tân Thiện Văn hóa thể thao (X) 10 953 Nộp hồ sơ mức 4
16 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Phường Tân Thiện Giáo dục - Đào tạo (X) 10 469 Nộp hồ sơ mức 4
17 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Phường Tân Thiện Giáo dục - Đào tạo (X) 15 239 Nộp hồ sơ mức 3
18 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. Phường Tân Thiện Giáo dục - Đào tạo (X) 20 219 Nộp hồ sơ mức 4
19 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Phường Tân Thiện Giáo dục - Đào tạo (X) 20 217 Nộp hồ sơ mức 4
20 5. Giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). Phường Tân Thiện Giáo dục - Đào tạo (X) 15 177 Nộp hồ sơ mức 4