# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002165.000.00.00.H10 - Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) UBND Phường Minh Thành Hộ tịch (X) 1276 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Phường Minh Thành Đất đai (X) 38154 Một phần
3 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Phường Minh Thành Đất đai (X) 48476 Một phần
4 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Phường Minh Thành Hộ tịch (X) 45603 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường Minh Thành Hộ tịch (X) 44492 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000346.000.00.00.H10 - 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND Phường Minh Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20532 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000337.000.00.00.H10 - 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND Phường Minh Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20424 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Minh Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20927 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND Phường Minh Thành Chứng thực 38102 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.008901.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Phường Minh Thành Văn hóa thể thao (X) 19854 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.008902.000.00.00.H10 - 5. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Phường Minh Thành Văn hóa thể thao (X) 20978 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Phường Minh Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29749 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001090.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND Phường Minh Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29029 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001098.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND Phường Minh Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28813 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND Phường Minh Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28771 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001156.000.00.00.H10 - 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND Phường Minh Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 24076 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001167.000.00.00.H10 - 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Phường Minh Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 22105 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.000913.000.00.00.H10 - Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Phường Minh Thành Chứng thực 38699 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Phường Minh Thành Chứng thực 38870 Một phần Nộp hồ sơ
20 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND Phường Minh Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30698 Toàn trình Nộp hồ sơ