THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 35039 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 35003 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 42039 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 41632 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 40553 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 46214 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 47957 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001159.000.00.00.H10 - 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND xã Lộc Thịnh Công an (X) 19189 Một phần
9 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Lộc Thịnh Công thương (X) 21951 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Lộc Thịnh Công thương (X) 21023 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.000748.000.00.00.H10 - 15. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình UBND xã Lộc Thịnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 19890 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 63985 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 49141 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001753.000.00.00.H10 - 25. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 50191 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 45460 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 42683 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 44163 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 44115 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 63860 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 48468 Toàn trình Nộp hồ sơ