THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Lộc Thành Hộ tịch (X) 24929 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Lộc Thành Hộ tịch (X) 24441 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.004441.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND xã Lộc Thành Giáo dục - Đào tạo (X) 24267 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.004492.000.00.00.H10 - 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND xã Lộc Thành Giáo dục - Đào tạo (X) 22609 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.001167.000.00.00.H10 - 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND xã Lộc Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 21900 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000346.000.00.00.H10 - 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND xã Lộc Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20338 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000337.000.00.00.H10 - 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND xã Lộc Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20219 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND xã Lộc Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20715 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND xã Lộc Thành Môi trường (cấp xã, phường) 24395 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.012084.000.00.00.H10 - Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân UBND xã Lộc Thành Văn hóa thể thao (X) 486 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Lộc Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29128 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Lộc Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29544 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001090.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã Lộc Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28810 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001098.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND xã Lộc Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28602 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND xã Lộc Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28554 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001156.000.00.00.H10 - 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Lộc Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 23870 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND xã Lộc Thành Đất đai (X) 27928 Một phần
18 2.000913.000.00.00.H10 - Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND xã Lộc Thành Chứng thực 38488 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã Lộc Thành Chứng thực 38652 Một phần Nộp hồ sơ
20 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Lộc Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30465 Toàn trình Nộp hồ sơ