THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002326 - 46.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH (X) 35562 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.002327 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH (X) 36492 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.002307.000.00.00.H10 - 17. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH (X) 35737 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.002325 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH (X) 40878 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH (X) 35088 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH (X) 35059 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001156.000.00.00.H10 - 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Lộc Thuận Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 23896 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001167.000.00.00.H10 - 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND xã Lộc Thuận Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 21920 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000346.000.00.00.H10 - 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND xã Lộc Thuận Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20361 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000337.000.00.00.H10 - 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND xã Lộc Thuận Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20238 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND xã Lộc Thuận Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20740 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND xã Lộc Thuận Chứng thực 37873 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.001055.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Lộc Thuận Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29397 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Lộc Thuận Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29158 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Lộc Thuận Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29570 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001090.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã Lộc Thuận Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28840 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001098.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND xã Lộc Thuận Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28628 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND xã Lộc Thuận Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28578 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.004327.000.00.00.H10 - 21.Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND xã Lộc Thuận Công an (X) 18869 Một phần
20 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND xã Lộc Thuận Đất đai (X) 27960 Một phần