CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008901.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Xã Thanh Lương Văn hóa thể thao (X) 12803 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.008902.000.00.00.H10 - 5. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Xã Thanh Lương Văn hóa thể thao (X) 12617 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.008903.000.00.00.H10 - 6. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng UBND Xã Thanh Lương Văn hóa thể thao (X) 12628 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.004441.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND Xã Thanh Lương Giáo dục - Đào tạo (X) 14338 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.004492.000.00.00.H10 - 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND Xã Thanh Lương Giáo dục - Đào tạo (X) 13865 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.004443.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. UBND Xã Thanh Lương Giáo dục - Đào tạo (X) 13029 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.004485.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. UBND Xã Thanh Lương Giáo dục - Đào tạo (X) 12800 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 2.001810.000.00.00.H10 - 5. Giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). UBND Xã Thanh Lương Giáo dục - Đào tạo (X) 11971 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 22674 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 22782 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 29415 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 29403 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 28625 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 31614 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 32204 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 28570 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 29287 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 2.002326.000.00.00.H10 - 46.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 25662 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 2.002327.000.00.00.H10 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 25673 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 2.002307.000.00.00.H10 - 17. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 25420 4 Nộp hồ sơ mức 4