CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000794.000.00.00.H10 - 7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND Phường Phú Đức Văn hóa thể thao (X) 14812 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003622.000.00.00.H10 - 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) UBND Phường Phú Đức Văn hóa thể thao (X) 14701 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.000954.000.00.00.H10 - 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) UBND Phường Phú Đức Văn hóa thể thao (X) 16623 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.004441.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND Phường Phú Đức Giáo dục - Đào tạo (X) 15737 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004492.000.00.00.H10 - 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND Phường Phú Đức Giáo dục - Đào tạo (X) 14992 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.004443.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. UBND Phường Phú Đức Giáo dục - Đào tạo (X) 14070 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.004485.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. UBND Phường Phú Đức Giáo dục - Đào tạo (X) 13780 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001810.000.00.00.H10 - 5. Giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). UBND Phường Phú Đức Giáo dục - Đào tạo (X) 12974 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000751.000.00.00.H10 - 40. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND Phường Phú Đức Lao động - TBXH (X) 17762 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000744.000.00.00.H10 - 28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND Phường Phú Đức Lao động - TBXH (X) 17455 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010812.000.00.00.H10 - 6. Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý UBND Phường Phú Đức Lao động - TBXH (X) 12209 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.002308.000.00.00.H10 - 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Phường Phú Đức Lao động - TBXH (X) 18436 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010833.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công UBND Phường Phú Đức Lao động - TBXH (X) 14726 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.002327.000.00.00.H10 - 47.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp có giấy chứng tử UBND Phường Phú Đức Lao động - TBXH (X) 18286 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.002325.000.00.00.H10 - 45.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử UBND Phường Phú Đức Lao động - TBXH (X) 18419 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.002326.000.00.00.H10 - 46.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp có giấy chứng tử UBND Phường Phú Đức Lao động - TBXH (X) 18932 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.002326.000.00.00.H10 - 46.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND Phường Phú Đức Lao động - TBXH (X) 26985 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.002327.000.00.00.H10 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND Phường Phú Đức Lao động - TBXH (X) 26921 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.002307.000.00.00.H10 - 17. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND Phường Phú Đức Lao động - TBXH (X) 26652 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.002325.000.00.00.H10 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND Phường Phú Đức Lao động - TBXH (X) 29005 Toàn trình Nộp hồ sơ