# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 35060 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001156.000.00.00.H10 - 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Đak Nhau Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 23898 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.001167.000.00.00.H10 - 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND xã Đak Nhau Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 21921 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000346.000.00.00.H10 - 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND xã Đak Nhau Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20361 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000337.000.00.00.H10 - 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND xã Đak Nhau Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20238 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND xã Đak Nhau Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20740 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND xã Đak Nhau Chứng thực 37876 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.001055.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Đak Nhau Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29398 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Đak Nhau Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29161 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Đak Nhau Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29570 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001090.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã Đak Nhau Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28841 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001098.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND xã Đak Nhau Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28629 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND xã Đak Nhau Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28580 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004327.000.00.00.H10 - 21.Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND xã Đak Nhau Công an (X) 18869 Một phần
15 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND xã Đak Nhau Đất đai (X) 27961 Một phần
16 2.000913.000.00.00.H10 - Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND xã Đak Nhau Chứng thực 38511 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã Đak Nhau Chứng thực 38673 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Đak Nhau Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30483 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Đak Nhau Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30717 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.004194.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Đak Nhau Công an (X) 18721 Một phần