# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001098.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28920 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28878 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 21041 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.004335.000.00.00.H10 - 20. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND xã An Khương Công an (X) 18689 Một phần
5 1.002755.000.00.00.H10 - 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã An Khương Công an (X) 19282 Một phần
6 2.001159.000.00.00.H10 - 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND xã An Khương Công an (X) 19518 Một phần
7 1.004222.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã An Khương Công an (X) 19807 Một phần
8 1.000253.000.00.00.H10 - 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. UBND xã An Khương Công an (X) 20857 Một phần
9 2.002327 - 47.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp có giấy chứng tử UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 26223 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.000954.000.00.00.H10 - 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) UBND xã An Khương Văn hóa thể thao (X) 22226 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010812.000.00.00.H10 - 6. Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 20026 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.002308.000.00.00.H10 - 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 28734 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND xã An Khương Nông nghiệp và PTNT (X) 24103 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND xã An Khương Nông nghiệp và PTNT (X) 24910 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND xã An Khương Nông nghiệp và PTNT (X) 27119 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.008901.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND xã An Khương Văn hóa thể thao (X) 19960 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.008902.000.00.00.H10 - 5. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND xã An Khương Văn hóa thể thao (X) 21073 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.004443.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. UBND xã An Khương Giáo dục - Đào tạo (X) 22224 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã An Khương Công thương (X) 22335 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND xã An Khương Môi trường (cấp xã, phường) 25035 Một phần Nộp hồ sơ