CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000794.000.00.00.H10 - 7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND xã Tân Hưng Văn hóa thể thao (X) 14779 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003622.000.00.00.H10 - 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) UBND xã Tân Hưng Văn hóa thể thao (X) 14657 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.000954.000.00.00.H10 - 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) UBND xã Tân Hưng Văn hóa thể thao (X) 16606 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.003040.000.00.00.H10 - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND xã Tân Hưng Địa chính (X) 13297 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.003040.000.00.00.H10 - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Không có nghĩa vụ tài chính) UBND xã Tân Hưng Địa chính (X) 12273 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.004203.000.00.00.H10 - Tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND xã Tân Hưng Địa chính (X) 11296 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.001923.000.00.00.H10 - Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh UBND xã Tân Hưng Địa chính (X) 10453 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.004203.000.00.00.H10 - Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Không thuế) UBND xã Tân Hưng Địa chính (X) 10240 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.004441.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND xã Tân Hưng Giáo dục - Đào tạo (X) 15661 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.004492.000.00.00.H10 - 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND xã Tân Hưng Giáo dục - Đào tạo (X) 14936 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.004443.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. UBND xã Tân Hưng Giáo dục - Đào tạo (X) 14002 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.004485.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. UBND xã Tân Hưng Giáo dục - Đào tạo (X) 13733 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001810.000.00.00.H10 - 5. Giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). UBND xã Tân Hưng Giáo dục - Đào tạo (X) 12925 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000751.000.00.00.H10 - 40. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 17714 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000744.000.00.00.H10 - 28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 17422 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010812.000.00.00.H10 - 6. Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 12171 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.002308.000.00.00.H10 - 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 18370 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 24043 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 24268 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 30832 Toàn trình Nộp hồ sơ