CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000794.000.00.00.H10 - 7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND xã Tân Hưng Văn hóa thể thao (X) 14064 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.003622.000.00.00.H10 - 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) UBND xã Tân Hưng Văn hóa thể thao (X) 13975 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.000954.000.00.00.H10 - 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) UBND xã Tân Hưng Văn hóa thể thao (X) 15961 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.003040.000.00.00.H10 - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND xã Tân Hưng Địa chính (X) 13012 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 1.003040.000.00.00.H10 - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Không có nghĩa vụ tài chính) UBND xã Tân Hưng Địa chính (X) 12061 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.004203.000.00.00.H10 - Tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND xã Tân Hưng Địa chính (X) 11061 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.001923.000.00.00.H10 - Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh UBND xã Tân Hưng Địa chính (X) 10173 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 1.004203.000.00.00.H10 - Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Không thuế) UBND xã Tân Hưng Địa chính (X) 10000 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 1.004441.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND xã Tân Hưng Giáo dục - Đào tạo (X) 14233 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.004492.000.00.00.H10 - 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND xã Tân Hưng Giáo dục - Đào tạo (X) 13755 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 1.004443.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. UBND xã Tân Hưng Giáo dục - Đào tạo (X) 12909 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 1.004485.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. UBND xã Tân Hưng Giáo dục - Đào tạo (X) 12679 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 2.001810.000.00.00.H10 - 5. Giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). UBND xã Tân Hưng Giáo dục - Đào tạo (X) 11849 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 2.000751.000.00.00.H10 - 40. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 16639 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 2.000744.000.00.00.H10 - 28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 16344 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.010812.000.00.00.H10 - 6. Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 11066 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 2.002308.000.00.00.H10 - 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 17209 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 22620 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 22715 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 29347 4 Nộp hồ sơ mức 4