CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000794.000.00.00.H10 - 7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND xã Tân Lợi Văn hóa thể thao (X) 14799 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003622.000.00.00.H10 - 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) UBND xã Tân Lợi Văn hóa thể thao (X) 14672 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.000954.000.00.00.H10 - 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) UBND xã Tân Lợi Văn hóa thể thao (X) 16617 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.003040.000.00.00.H10 - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND xã Tân Lợi Địa chính (X) 13304 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.003040.000.00.00.H10 - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Không có nghĩa vụ tài chính) UBND xã Tân Lợi Địa chính (X) 12281 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.004203.000.00.00.H10 - Tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND xã Tân Lợi Địa chính (X) 11304 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.001923.000.00.00.H10 - Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh UBND xã Tân Lợi Địa chính (X) 10460 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.004203.000.00.00.H10 - Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Không thuế) UBND xã Tân Lợi Địa chính (X) 10245 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.004441.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND xã Tân Lợi Giáo dục - Đào tạo (X) 15707 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.004492.000.00.00.H10 - 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND xã Tân Lợi Giáo dục - Đào tạo (X) 14973 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.004443.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. UBND xã Tân Lợi Giáo dục - Đào tạo (X) 14048 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.004485.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. UBND xã Tân Lợi Giáo dục - Đào tạo (X) 13761 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001810.000.00.00.H10 - 5. Giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). UBND xã Tân Lợi Giáo dục - Đào tạo (X) 12952 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000751.000.00.00.H10 - 40. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 17740 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000744.000.00.00.H10 - 28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 17445 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010812.000.00.00.H10 - 6. Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý UBND xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 12196 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.002308.000.00.00.H10 - 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 18402 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.010833.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công UBND xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 14712 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.002327.000.00.00.H10 - 47.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp có giấy chứng tử UBND xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 18270 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.002325.000.00.00.H10 - 45.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử UBND xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 18389 Toàn trình Nộp hồ sơ