CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008901.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND xã Tân Hiệp Văn hóa thể thao (X) 13719 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.008902.000.00.00.H10 - 5. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND xã Tân Hiệp Văn hóa thể thao (X) 13512 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.008903.000.00.00.H10 - 6. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng UBND xã Tân Hiệp Văn hóa thể thao (X) 13578 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.003040.000.00.00.H10 - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND xã Tân Hiệp Địa chính (X) 13296 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.003040.000.00.00.H10 - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Không có nghĩa vụ tài chính) UBND xã Tân Hiệp Địa chính (X) 12273 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.004203.000.00.00.H10 - Tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND xã Tân Hiệp Địa chính (X) 11296 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.001923.000.00.00.H10 - Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh UBND xã Tân Hiệp Địa chính (X) 10452 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.004203.000.00.00.H10 - Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Không thuế) UBND xã Tân Hiệp Địa chính (X) 10240 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.004441.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND xã Tân Hiệp Giáo dục - Đào tạo (X) 15656 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.004492.000.00.00.H10 - 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND xã Tân Hiệp Giáo dục - Đào tạo (X) 14933 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.004443.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. UBND xã Tân Hiệp Giáo dục - Đào tạo (X) 13999 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.004485.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. UBND xã Tân Hiệp Giáo dục - Đào tạo (X) 13731 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001810.000.00.00.H10 - 5. Giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). UBND xã Tân Hiệp Giáo dục - Đào tạo (X) 12924 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000751.000.00.00.H10 - 40. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 17714 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000744.000.00.00.H10 - 28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 17422 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010812.000.00.00.H10 - 6. Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 12170 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.002308.000.00.00.H10 - 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 18369 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.010833.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 14679 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.002327.000.00.00.H10 - 47.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp có giấy chứng tử UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 18241 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.002325.000.00.00.H10 - 45.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 18356 Toàn trình Nộp hồ sơ