Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 9. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 10 203 Nộp hồ sơ mức 4
2 10. Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 17 163 Nộp hồ sơ mức 4
3 11. Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 7 149 Nộp hồ sơ mức 4
4 12. Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 7 35 Nộp hồ sơ mức 4
5 13. Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 10 155 Nộp hồ sơ mức 4
6 14. Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 10 155 Nộp hồ sơ mức 4
7 15. Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 10 142 Nộp hồ sơ mức 4
8 16.2. (Thuộc Sở) Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 4 144 Nộp hồ sơ mức 4
9 16.1. (Thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh) Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 10 143 Nộp hồ sơ mức 4
10 17.1. (Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh) Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trực thuộc Sở Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 10 160 Nộp hồ sơ mức 4
11 17.2. (Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở) Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trực thuộc Sở Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 4 150 Nộp hồ sơ mức 4
12 18.1. (Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh) Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 10 146 Nộp hồ sơ mức 4
13 18.3. (Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở) Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 4 144 Nộp hồ sơ mức 4
14 18.2. (Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện) Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 10 35 Nộp hồ sơ mức 4
15 19. Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 6 158 Nộp hồ sơ mức 4
16 20. Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 12 162 Nộp hồ sơ mức 4
17 21. Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 14 123 Nộp hồ sơ mức 4
18 22. Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 4 110 Nộp hồ sơ mức 4
19 23. Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 19 113 Nộp hồ sơ mức 4
20 24. Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 14 131 Nộp hồ sơ mức 4