# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004439.000.00.00.H10 - 28. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 4860 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.004440.000.00.00.H10 - 29. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 4167 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.004496.000.00.00.H10 - 23. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 4280 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.004494.000.00.00.H10 - 1. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3454 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.006390.000.00.00.H10 - 2. Để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3399 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.006444.000.00.00.H10 - 3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3322 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.001824.000.00.00.H10 - 27. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 4867 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.004555.000.00.00.H10 - 6. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 4843 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.001842.000.00.00.H10 - 7. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 5037 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.004552.000.00.00.H10 - 8. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 4982 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.004563.000.00.00.H10 - 9. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 4971 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.001639.000.00.00.H10 - 10. Giải thể trường tiểu học Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 4787 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.004475.000.00.00.H10 - 15. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 5063 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.001809.000.00.00.H10 - 16. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 4941 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.001818.000.00.00.H10 - 17. Giải thể trường trung học cơ sở Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 4789 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.004545.000.00.00.H10 - 24. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 4867 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.001839.000.00.00.H10 - 25. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 5165 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.001837.000.00.00.H10 - 26. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 4878 Một phần Nộp hồ sơ