CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005205.000.00.00.H10 - 21. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3164 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.005204.000.00.00.H10 - 22. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3314 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3285 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.005202.000.00.00.H10 - 24. Quỹ tự giải thể Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3280 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3271 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3252 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.003719.000.00.00.H10 - 27. Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3272 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003693.000.00.00.H10 - 28. Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3243 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.003817.000.00.00.H10 - 29. Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3199 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3349 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3366 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3365 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3300 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3433 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3314 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3380 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.000356.000.00.00.H10 - 37. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 2701 Toàn trình Nộp hồ sơ