CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004494.000.00.00.H10 - 1. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2449 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.006390.000.00.00.H10 - 2. Để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2414 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.006444.000.00.00.H10 - 3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2328 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.006445.000.00.00.H10 - 4. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2388 2
5 1.004515.000.00.00.H10 - 5. Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2381 2
6 1.005106.000.00.00.H10 - 30. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2286 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.005097.000.00.00.H10 - 31. Quy trình đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2393 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.003702.000.00.00.H10 - 35. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2355 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 2.002481.000.00.00.H10 - 18. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2492 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 2.001904.000.00.00.H10 - 21. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3301 2
11 1.005108.000.00.00.H10 - 22. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2420 2
12 1.005099.000.00.00.H10 - 11. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2402 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.004438.000.00.00.H10 - 34. Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã thôn đặc biệt khó khăn Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2434 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.001622.000.00.00.H10 - 36. Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2301 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.008724.000.00.00.H10 - 32. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 996 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.008725.000.00.00.H10 - 33. Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường THCS tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 1040 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.008950.000.00.00.H10 - 37. Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 1066 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.008951.000.00.00.H10 - 38. Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 1033 4 Nộp hồ sơ mức 4