Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 4505
2 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 4076
3 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 4858
4 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 4002
5 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 3829
6 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 4158
7 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 5430
8 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 2988
9 Mua quyển hoá đơn Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3 1792 Nộp hồ sơ mức 3
10 Mua hoá đơn lẻ Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3 1818 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 4056 Nộp hồ sơ mức 4
12 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 3104 Nộp hồ sơ mức 4
13 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 2949
14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 2847 Nộp hồ sơ mức 4
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 2023
16 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 3817
17 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 4715
18 Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 3467