THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.009999.000.00.00.H10 - 9. Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 2136 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001991.000.00.00.H10 - 12.1 (Trường hợp cấp mới GCN) Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 836 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.001991.000.00.00.H10 - 12.2 (Trường hợp chỉnh lý biến động trên GCN) Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 921 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.001134.000.00.00.H10 - 13. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 859 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.010724.000.00.00.H10 - 2. Cấp đổi giấy phép môi trường Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 2589 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.010725.000.00.00.H10 - 3. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 2619 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.010726.000.00.00.H10 - 4. Cấp lại giấy phép môi trường Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 2664 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.009994.000.00.00.H10 - 4. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 2481 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.009995.000.00.00.H10 - 5. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 2180 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.009996.000.00.00.H10 - 6. Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 2141 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000748.000.00.00.H10 - Cải chính hộ tịch Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 12989 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.000748.000.00.00.H10 - Bổ sung hộ tịch Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 11875 Một phần
13 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 10090 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.001283.000.00.00.H10 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thị xã Chơn Thành Công thương 5215 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001270.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thị xã Chơn Thành Công thương 4872 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.011471.000.00.00.H10 - Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 812 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.012427.000.00.00.H10 - Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp Thị xã Chơn Thành Cụm Công nghiệp 271 Một phần Nộp hồ sơ
18 3.000250.000.00.00.H10 - Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 47 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001991.000.00.00.H10 - Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nƣớc theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (cấp huyện) Thị xã Chơn Thành Đất đai 5899 Một phần
20 1.001134.000.00.00.H10 - 13.1. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. (Thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Chơn Thành Đất đai 6088 Một phần