CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005209.000.00.00.H10 - 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4358 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.002100.000.00.00.H10 - 15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4375 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.003732.000.00.00.H10 - 14. Hội tự giải thể Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4345 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.003757.000.00.00.H10 - 13. Đổi tên hội cấp huyện Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4336 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.003783.000.00.00.H10 - 12. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4208 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.003807.000.00.00.H10 - 11. Phê duyệt điều lệ hội. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4351 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.003827.000.00.00.H10 - 10. Thành lập hội Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4334 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003841.000.00.00.H10 - 9. Công nhận ban vận động thành lập hội. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4349 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001180.000.00.00.H10 - 8. Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4346 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.001199.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4370 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001204.000.00.00.H10 - 6. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4310 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001212.000.00.00.H10 - 5. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4363 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001220.000.00.00.H10 - 4. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4387 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.000316.000.00.00.H10 - 3. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4307 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000267.000.00.00.H10 - 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4404 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001228.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4726 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.003456.000.00.00.H10 - 11. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 4545 Toàn trình Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
18 1.003459.000.00.00.H10 - 10. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 4584 Toàn trình Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
19 1.003471.000.00.00.H10 - 9. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 4868 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003347.000.00.00.H10 - 8. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 4360 Toàn trình Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ