Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 5058 Nộp hồ sơ mức 4
2 Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 4352 Nộp hồ sơ mức 4
3 Cấp GPXD - Xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 3934 Nộp hồ sơ mức 4
4 Cấp GPXD di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 15 5869 Nộp hồ sơ mức 4
5 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 463 Nộp hồ sơ mức 4
6 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 5727 Nộp hồ sơ mức 4
7 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 1 4462 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 Quyết định bán tài sản công Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 30 1081 Nộp hồ sơ mức 3
9 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 1 4959 Nộp hồ sơ mức 3
10 Quyết định điều chuyển tài sản công Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 30 1104 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 5708 Nộp hồ sơ mức 4
12 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 5527 Nộp hồ sơ mức 3
13 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 30 1111 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 1 8390 Nộp hồ sơ mức 4
15 Quyết định thanh lý tài sản công Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 30 1112 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 5434 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 1 7354 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 2811 Nộp hồ sơ mức 4
19 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 4567 Nộp hồ sơ mức 3
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3610 Nộp hồ sơ mức 3