CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005205.000.00.00.H10 - 21. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 3024 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.005204.000.00.00.H10 - 22. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 3158 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 3150 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.005202.000.00.00.H10 - 24. Quỹ tự giải thể Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 3119 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 3121 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 3096 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.003719.000.00.00.H10 - 27. Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 3134 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.003693.000.00.00.H10 - 28. Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 3095 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 1.003817.000.00.00.H10 - 29. Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 3057 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 3179 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 3227 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 3200 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 3149 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 3294 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 3160 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 3220 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 2.000356.000.00.00.H10 - 37. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 2562 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.009334.000.00.00.H10 - Thẩm định việc thành lập tổ chức hành chính nhà nước Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 624 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.009335.000.00.00.H10 - 39. Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức hành chính nhà nước. Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 684 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.009336.000.00.00.H10 - 40.Thẩm định việc giải thể tổ chức hành chính nhà nước Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 703 4 Nộp hồ sơ mức 4