CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004494.000.00.00.H10 - 1. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 2608 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.006390.000.00.00.H10 - 2. Để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 2546 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.006444.000.00.00.H10 - 3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 2466 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.006445.000.00.00.H10 - 4. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 2512 Một phần
5 1.004515.000.00.00.H10 - 5. Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 2516 Một phần
6 1.005106.000.00.00.H10 - 30. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 2553 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.005097.000.00.00.H10 - 31. Quy trình đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 2532 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003702.000.00.00.H10 - 35. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 2494 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.002481.000.00.00.H10 - 18. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 2631 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001904.000.00.00.H10 - 21. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 3655 Một phần
11 1.005108.000.00.00.H10 - 22. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 2563 Một phần
12 1.005099.000.00.00.H10 - 11. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 2702 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004438.000.00.00.H10 - 34. Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã thôn đặc biệt khó khăn Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 2605 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001622.000.00.00.H10 - 36. Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 2444 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.008951.000.00.00.H10 - 38. Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 1354 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.008950.000.00.00.H10 - 37. Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 1226 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.008725.000.00.00.H10 - 33. Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường THCS tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 1191 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.008724.000.00.00.H10 - 32. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 1145 Toàn trình Nộp hồ sơ