CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND Phường Phú Thịnh Nông nghiệp và PTNT (X) 15927 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND Phường Phú Thịnh Nông nghiệp và PTNT (X) 16627 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Phường Phú Thịnh Nông nghiệp và PTNT (X) 16894 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Phường Phú Thịnh Nông nghiệp và PTNT (X) 17396 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND Phường Phú Thịnh Nông nghiệp và PTNT (X) 17746 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Hưng Chiến Nông nghiệp và PTNT (X) 16094 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND Phường Hưng Chiến Nông nghiệp và PTNT (X) 16120 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND Phường Hưng Chiến Nông nghiệp và PTNT (X) 15927 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND Phường Hưng Chiến Nông nghiệp và PTNT (X) 16627 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Phường Hưng Chiến Nông nghiệp và PTNT (X) 16894 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Phường Hưng Chiến Nông nghiệp và PTNT (X) 17396 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND Phường Hưng Chiến Nông nghiệp và PTNT (X) 17746 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường Phú Đức Nông nghiệp và PTNT (X) 16094 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND Phường Phú Đức Nông nghiệp và PTNT (X) 16120 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND Phường Phú Đức Nông nghiệp và PTNT (X) 15927 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND Phường Phú Đức Nông nghiệp và PTNT (X) 16627 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Phường Phú Đức Nông nghiệp và PTNT (X) 16894 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Phường Phú Đức Nông nghiệp và PTNT (X) 17396 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND Phường Phú Đức Nông nghiệp và PTNT (X) 17746 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường An Lộc Nông nghiệp và PTNT (X) 16094 Một phần Nộp hồ sơ