TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.011711.000.00.00.H10 - Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu chuẩn thí nghiệm trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng) Sở Xây dựng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 78 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.009990.000.00.00.H10 - 9. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 475 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.009936.000.00.00.H10 - 11. Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 497 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.010006.000.00.00.H10 - 4. Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 444 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.011675.000.00.00.H10 - Thủ tục miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương Sở Xây dựng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 68 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.011705.000.00.00.H10 - Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp: Cấp lần đầu hoặc Giấy chứng nhận hết hạn mà tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có nhu cầu tiếp tục hoạt động) Sở Xây dựng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 74 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010007.000.00.00.H10 - 5. Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 432 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010009.000.00.00.H10 - 6. Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 498 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.009788.000.00.00.H10 - 5. Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 688 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.009791.000.00.00.H10 - 6. Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) Sở Xây dựng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 696 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.009972.000.00.00.H10 - 12.2.1.QLXD.Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (nhóm B) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 182 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.009973.000.00.00.H10 - 5.QLXD. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở . Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 512 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.009973.000.00.00.H10 - 4.QLXD Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 593 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.009973.000.00.00.H10 - 13.QLXD. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Công trình cấp II, III) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 4120 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.009972.000.00.00.H10 - 12.1.b.HT. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.(nhóm B) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 4155 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.009972.000.00.00.H10 - 12.2.b.HT.Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (nhóm C) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 4239 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.009973.000.00.00.H10 - 13. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Công trình cấp II, III) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 4139 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.009973.000.00.00.H10 - 13.HT. (không qua UBND). Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Công trình còn lại) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 582 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.009973.000.00.00.H10 - 13.(Chi cuc). Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Công trình cấp II, III) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 3159 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.009973.000.00.00.H10 - 13.QLXD. ( Không qua UBND). Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Công trình cấp II, III) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 939 Toàn trình Nộp hồ sơ