THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. Xã Tân Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30465 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. Xã Tân Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30693 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Xã Tân Lập Nông nghiệp và PTNT (X) 23700 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Xã Tân Lập Nông nghiệp và PTNT (X) 23778 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Xã Tân Lập Nông nghiệp và PTNT (X) 23806 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.008901.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Xã Tân Lập Văn hóa thể thao (X) 19649 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.008902.000.00.00.H10 - 5. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Xã Tân Lập Văn hóa thể thao (X) 20752 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.008903.000.00.00.H10 - 6. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Xã Tân Lập Văn hóa thể thao (X) 20667 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000794.000.00.00.H10 - 7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Tân Lập Văn hóa thể thao (X) 19774 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000751.000.00.00.H10 - 40. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 25327 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010812.000.00.00.H10 - 6. Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 19661 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000744.000.00.00.H10 - 28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 24833 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.002308.000.00.00.H10 - 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 28185 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010833.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 22175 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.002325 - 45.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 27384 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.002326 - 46.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 26657 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.002327 - 47.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 25840 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.000954.000.00.00.H10 - 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) Xã Tân Lập Văn hóa thể thao (X) 21881 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001120.000.00.00.H10 - 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) Xã Tân Lập Văn hóa thể thao (X) 19044 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003622.000.00.00.H10 - 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) Xã Tân Lập Văn hóa thể thao (X) 19740 Toàn trình Nộp hồ sơ