CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010730.000.00.00.H10 - 4.3.B. Cấp lại giấy phép môi trường (Cấp lại giấy phép môi trường (Đối với trường hợp theo quy định tại điểm b, d, khoản 4, Điều 30 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và thuộc các trường hợp quy định tại khoản 8, Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP - Nộp hồ sơ sau thẩm định). Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường (BQL) 67 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.009794.000.00.00.H10 - 1. Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) Ban quản lý Khu kinh tế Quản lý chất lượng công trình xây dựng (BQL) 1331 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.003011.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế Quy hoạch Xây dựng Kiến trúc (BQL) 447 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 3.000020.000.00.00.H10 - 1. Miễn, giảm tiền thuê đất trong khu kinh tế Ban quản lý Khu kinh tế Quản lý Công sản (BQL) 110 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001955.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp. Ban quản lý Khu kinh tế Lao động (BQL) 744 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.002253.000.00.00.H10 - 1. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Ban quản lý Khu kinh tế Đất đai (BQL) 643 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.005132.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày. Ban quản lý Khu kinh tế Lao động ngoài nước (BQL) 725 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.009972.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Ban quản lý Khu kinh tế Quản lý hoạt động xây dựng (BQL) 1557 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.009974.000.00.00.H10 - 2. Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Ban quản lý Khu kinh tế Quản lý hoạt động xây dựng (BQL) 3870 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000063.000.00.00.H10 - 1. Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại Quốc Tế (BQL) 618 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000450.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại Quốc Tế (BQL) 626 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000327.000.00.00.H10 - 3. Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại Quốc Tế (BQL) 514 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000347.000.00.00.H10 - 4. Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài trong các KCN. Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại Quốc Tế (BQL) 567 Toàn trình Nộp hồ sơ