# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND Phường Minh Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30934 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001055.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND Phường Minh Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29615 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Phường Minh Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29355 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.001748.000.00.00.H10 - 5. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập. UBND Phường Minh Thành Quân sự (X) 24363 Một phần
5 1.001733.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng UBND Phường Minh Thành Quân sự (X) 24429 Một phần
6 1.001720.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến UBND Phường Minh Thành Quân sự (X) 24781 Một phần
7 2.000029.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần). UBND Phường Minh Thành Quân sự (X) 23202 Một phần
8 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND Phường Minh Thành Công thương (X) 22233 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND Phường Minh Thành Công thương (X) 21303 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.003604.000.00.00.H10 - 1. Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết UBND Phường Minh Thành Quân sự (X) 24125 Một phần
11 1.003340.000.00.00.H10 - 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND Phường Minh Thành Quân sự (X) 24125 Một phần
12 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND Phường Minh Thành Quân sự (X) 27417 Một phần
13 1.001805.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND Phường Minh Thành Quân sự (X) 25346 Một phần
14 1.001771.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung UBND Phường Minh Thành Quân sự (X) 24825 Một phần
15 1.001763.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND Phường Minh Thành Quân sự (X) 24940 Một phần
16 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Phường Minh Thành Nông nghiệp và PTNT (X) 26063 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Phường Minh Thành Nông nghiệp và PTNT (X) 25467 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND Phường Minh Thành Nông nghiệp và PTNT (X) 24815 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000010.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND Phường Minh Thành Quân sự (X) 24789 Một phần
20 2.000773.000.00.00.H10 - 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND Phường Minh Thành Quân sự (X) 23962 Một phần