THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Lộc Thuận Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30693 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001055.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Lộc Thuận Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29366 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND xã Lộc Thuận Nông nghiệp và PTNT (X) 23777 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND xã Lộc Thuận Nông nghiệp và PTNT (X) 23806 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.008901.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND xã Lộc Thuận Văn hóa thể thao (X) 19649 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.008902.000.00.00.H10 - 5. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND xã Lộc Thuận Văn hóa thể thao (X) 20752 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.008903.000.00.00.H10 - 6. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng UBND xã Lộc Thuận Văn hóa thể thao (X) 20667 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.002165.000.00.00.H10 - Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) UBND xã Lộc Thuận Hộ tịch (X) 996 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000751.000.00.00.H10 - 40. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH (X) 25327 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.010812.000.00.00.H10 - 6. Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH (X) 19660 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000744.000.00.00.H10 - 28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH (X) 24832 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.002308.000.00.00.H10 - 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH (X) 28185 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010833.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH (X) 22175 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND xã Lộc Thuận Nông nghiệp và PTNT (X) 23700 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.002326 - 46.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp có giấy chứng tử UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH (X) 26657 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.002327 - 47.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp có giấy chứng tử UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH (X) 25840 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.000954.000.00.00.H10 - 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) UBND xã Lộc Thuận Văn hóa thể thao (X) 21880 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001120.000.00.00.H10 - 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) UBND xã Lộc Thuận Văn hóa thể thao (X) 19044 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.003622.000.00.00.H10 - 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) UBND xã Lộc Thuận Văn hóa thể thao (X) 19740 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000794.000.00.00.H10 - 7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND xã Lộc Thuận Văn hóa thể thao (X) 19774 Toàn trình Nộp hồ sơ