CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002325.000.00.00.H10 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 28919 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000751.000.00.00.H10 - 40. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 17710 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000744.000.00.00.H10 - 28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 17421 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.010812.000.00.00.H10 - 6. Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 12169 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.002308.000.00.00.H10 - 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 18366 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 24037 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 24261 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 30829 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 30825 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 30067 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 32925 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 33562 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 29974 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 30606 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Phước An Hộ tịch (X) 27878 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Phước An Đất đai (X) 39342 Một phần
17 1.004047.000.00.00.H10 - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND xã Phước An Giao thông vận tải (X) 23915 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.004002.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Phước An Giao thông vận tải (X) 23101 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.003970.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Phước An Giao thông vận tải (X) 24951 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND xã Phước An Giao thông vận tải (X) 23999 Toàn trình Nộp hồ sơ