CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003471.000.00.00.H10 - 9. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Huyện Phú Riềng Nông nghiệp và PTNT (H) 4651 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.003347.000.00.00.H10 - 8. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Huyện Phú Riềng Nông nghiệp và PTNT (H) 4208 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
3 2.001627.000.00.00.H10 - 7. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Huyện Phú Riềng Nông nghiệp và PTNT (H) 4491 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.007919.000.00.00.H10 - 4. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Huyện Phú Riềng Nông nghiệp và PTNT (H) 4281 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
5 1.003434.000.00.00.H10 - 3. Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Huyện Phú Riềng Nông nghiệp và PTNT (H) 4213 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3721 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3680 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 1.009993.000.00.00.H10 - 11. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ tầng (H) 2648 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 2.001283.000.00.00.H10 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Phú Riềng Công thương 4141 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 2.001270.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Phú Riềng Công thương 3878 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 2.001261.000.00.00.H10 - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Huyện Phú Riềng Công thương 4058 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 2.000615.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Phú Riềng Công thương 3957 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 2.001240.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Phú Riềng Công thương 3896 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 2.000477.000.00.00.H10 - 7. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 2994 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.010940.000.00.00.H10 - 21. Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 3633 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.010939.000.00.00.H10 - 20. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 3729 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.004946.000.00.00.H10 - 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 3962 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.004944.000.00.00.H10 - 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 3718 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 2.001942.000.00.00.H10 - 6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 3351 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 2.000559.000.00.00.H10 - Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Huyện Phú Riềng Y tế (H) 3899 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3