CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003471.000.00.00.H10 - 9. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Huyện Phú Riềng Nông nghiệp và PTNT (H) 4867 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003347.000.00.00.H10 - 8. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Huyện Phú Riềng Nông nghiệp và PTNT (H) 4360 Toàn trình Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 2.001627.000.00.00.H10 - 7. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Huyện Phú Riềng Nông nghiệp và PTNT (H) 4647 Toàn trình Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
4 1.007919.000.00.00.H10 - 4. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Huyện Phú Riềng Nông nghiệp và PTNT (H) 4435 Toàn trình Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
5 1.003434.000.00.00.H10 - 3. Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Huyện Phú Riềng Nông nghiệp và PTNT (H) 4359 Toàn trình Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
6 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3872 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3821 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.009993.000.00.00.H10 - 11. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ tầng (H) 2852 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001283.000.00.00.H10 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Phú Riềng Công thương 4307 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.001270.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Phú Riềng Công thương 4020 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.001261.000.00.00.H10 - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Huyện Phú Riềng Công thương 4195 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.000615.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Phú Riềng Công thương 4082 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.001240.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Phú Riềng Công thương 4010 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000477.000.00.00.H10 - 7. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 3128 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010940.000.00.00.H10 - 21. Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 3782 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010939.000.00.00.H10 - 20. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 3873 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.004946.000.00.00.H10 - 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 4192 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.004944.000.00.00.H10 - 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 3860 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.001942.000.00.00.H10 - 6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 3490 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000559.000.00.00.H10 - Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Huyện Phú Riềng Y tế (H) 4083 Toàn trình Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ