CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001627.000.00.00.H10 - 7. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 4647 Toàn trình Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 1.007919.000.00.00.H10 - 4. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 4434 Toàn trình Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 1.003434.000.00.00.H10 - 3. Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 4358 Toàn trình Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
4 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3872 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3820 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.009993.000.00.00.H10 - 11. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 2852 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001283.000.00.00.H10 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thị xã Chơn Thành Công thương 4301 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.001270.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thị xã Chơn Thành Công thương 4019 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.001261.000.00.00.H10 - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Thị xã Chơn Thành Công thương 4194 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.000615.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Chơn Thành Công thương 4081 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.001240.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Chơn Thành Công thương 4010 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.001669.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 3515 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000477.000.00.00.H10 - 7. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 3127 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010940.000.00.00.H10 - 21. Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 3782 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010939.000.00.00.H10 - 20. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 3873 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.004946.000.00.00.H10 - 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 4192 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.004944.000.00.00.H10 - 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 3860 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.001942.000.00.00.H10 - 6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 3483 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.000559.000.00.00.H10 - Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Thị xã Chơn Thành Y tế (H) 4079 Toàn trình Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
20 1.001138.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Thị xã Chơn Thành Y tế (H) 3951 Toàn trình Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ