# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010725.000.00.00.H10 - 3. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 2667 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.010726.000.00.00.H10 - 4. Cấp lại giấy phép môi trường Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 2724 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.009994.000.00.00.H10 - 4. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 2530 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.009995.000.00.00.H10 - 5. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 2229 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5122 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5033 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5134 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4891 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5351 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.010723.000.00.00.H10 - 1.1. Cấp giấy phép môi trường (Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh,cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 2541 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4869 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001946.000.00.00.H10 - Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4851 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001941.000.00.00.H10 - Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4808 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.003735.000.00.00.H10 - Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4918 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4993 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5117 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.005209.000.00.00.H10 - 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5848 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5756 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.005207.000.00.00.H10 - 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5698 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 6014 Toàn trình Nộp hồ sơ