Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 15 3027 Nộp hồ sơ mức 4
2 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5 3881 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 6787 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3719 Nộp hồ sơ mức 4
5 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 4014
6 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 4494
7 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 4063
8 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 4839
9 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3992
10 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3815
11 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 4146
12 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 5410
13 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5 2968
14 Mua quyển hoá đơn Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3 1774 Nộp hồ sơ mức 3
15 Mua hoá đơn lẻ Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3 1797 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 4034 Nộp hồ sơ mức 4
17 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3090 Nộp hồ sơ mức 4
18 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5 2935
19 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 2835 Nộp hồ sơ mức 4
20 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5 2008