CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 37826 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 33062 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Tân Hòa Hộ tịch (X) 55562 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Tân Hòa Hộ tịch (X) 27928 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000976.000.00.00.H10 - 43.1. (Chỉnh lý trang 4) Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Tân Hòa Đất đai - QĐ3100 2255 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Xã Tân Hòa Đất đai (X) 39396 Một phần
7 1.004047.000.00.00.H10 - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Xã Tân Hòa Giao thông vận tải (X) 23964 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.004002.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Xã Tân Hòa Giao thông vận tải (X) 23131 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.003970.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Xã Tân Hòa Giao thông vận tải (X) 24996 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Xã Tân Hòa Giao thông vận tải (X) 24030 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.003930.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Xã Tân Hòa Giao thông vận tải (X) 24022 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Xã Tân Hòa Nông nghiệp và PTNT (X) 16140 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Xã Tân Hòa Nông nghiệp và PTNT (X) 16143 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Xã Tân Hòa Nông nghiệp và PTNT (X) 15966 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Xã Tân Hòa Nông nghiệp và PTNT (X) 16664 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Xã Tân Hòa Nông nghiệp và PTNT (X) 16930 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Xã Tân Hòa Nông nghiệp và PTNT (X) 17429 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) Xã Tân Hòa Nông nghiệp và PTNT (X) 17811 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Xã Tân Hòa Công thương (X) 15884 Một phần Nộp hồ sơ
20 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Xã Tân Hòa Công thương (X) 15085 Một phần Nộp hồ sơ