CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 33019 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 55529 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 18170 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 18542 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 27903 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Nha Bích Đất đai (X) 39381 Một phần
7 1.004047.000.00.00.H10 - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND xã Nha Bích Giao thông vận tải (X) 23945 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.004002.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Nha Bích Giao thông vận tải (X) 23115 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.003970.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Nha Bích Giao thông vận tải (X) 24974 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND xã Nha Bích Giao thông vận tải (X) 24015 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.003930.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Nha Bích Giao thông vận tải (X) 24010 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND xã Nha Bích Nông nghiệp và PTNT (X) 16117 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND xã Nha Bích Nông nghiệp và PTNT (X) 16131 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND xã Nha Bích Nông nghiệp và PTNT (X) 15942 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND xã Nha Bích Nông nghiệp và PTNT (X) 16644 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Nha Bích Nông nghiệp và PTNT (X) 16910 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Nha Bích Nông nghiệp và PTNT (X) 17415 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND xã Nha Bích Nông nghiệp và PTNT (X) 17772 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Nha Bích Công thương (X) 15871 Một phần Nộp hồ sơ
20 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Nha Bích Công thương (X) 15072 Một phần Nộp hồ sơ