CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 33034 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Nghĩa Bình Hộ tịch (X) 55544 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Nghĩa Bình Hộ tịch (X) 18177 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Nghĩa Bình Hộ tịch (X) 18552 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Nghĩa Bình Hộ tịch (X) 27911 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Nghĩa Bình Đất đai (X) 39388 Một phần
7 1.004047.000.00.00.H10 - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND xã Nghĩa Bình Giao thông vận tải (X) 23956 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.004002.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Nghĩa Bình Giao thông vận tải (X) 23120 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.003970.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Nghĩa Bình Giao thông vận tải (X) 24984 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND xã Nghĩa Bình Giao thông vận tải (X) 24020 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.003930.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Nghĩa Bình Giao thông vận tải (X) 24017 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND xã Nghĩa Bình Nông nghiệp và PTNT (X) 16133 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND xã Nghĩa Bình Nông nghiệp và PTNT (X) 16134 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND xã Nghĩa Bình Nông nghiệp và PTNT (X) 15956 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND xã Nghĩa Bình Nông nghiệp và PTNT (X) 16655 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Nghĩa Bình Nông nghiệp và PTNT (X) 16922 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Nghĩa Bình Nông nghiệp và PTNT (X) 17422 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND xã Nghĩa Bình Nông nghiệp và PTNT (X) 17787 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Nghĩa Bình Công thương (X) 15879 Một phần Nộp hồ sơ
20 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Nghĩa Bình Công thương (X) 15076 Một phần Nộp hồ sơ