CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 18154 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 18521 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 27883 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 34746 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Đak Nhau Đất đai (X) 39345 Một phần
6 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND xã Đak Nhau Nông nghiệp và PTNT (X) 16093 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND xã Đak Nhau Nông nghiệp và PTNT (X) 16119 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND xã Đak Nhau Nông nghiệp và PTNT (X) 15927 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND xã Đak Nhau Nông nghiệp và PTNT (X) 16627 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Đak Nhau Nông nghiệp và PTNT (X) 16893 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Đak Nhau Nông nghiệp và PTNT (X) 17396 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND xã Đak Nhau Nông nghiệp và PTNT (X) 17746 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Đak Nhau Công thương (X) 15857 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Đak Nhau Công thương (X) 15053 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND xã Đak Nhau Môi trường (cấp xã, phường) 15818 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 32962 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 55491 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 36883 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 39492 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 46331 Một phần Nộp hồ sơ