CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 17363 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 17743 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 26814 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 33316 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Đak Nhau Đất đai (X) 38031 2
6 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai (Trường hợp hòa giải thành có thay đổi ranh giới sử dụng đất) UBND xã Đak Nhau Đất đai (X) 20395 2
7 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND xã Đak Nhau Nông nghiệp và PTNT (X) 14996 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND xã Đak Nhau Nông nghiệp và PTNT (X) 15015 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND xã Đak Nhau Nông nghiệp và PTNT (X) 14721 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND xã Đak Nhau Nông nghiệp và PTNT (X) 15612 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Đak Nhau Nông nghiệp và PTNT (X) 15853 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Đak Nhau Nông nghiệp và PTNT (X) 16336 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND xã Đak Nhau Nông nghiệp và PTNT (X) 16597 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Đak Nhau Công thương (X) 14852 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Đak Nhau Công thương (X) 14126 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND xã Đak Nhau Môi trường (cấp xã, phường) 13830 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 31554 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 54237 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 35260 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 38327 3 Nộp hồ sơ mức 3