CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 18179 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 18557 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 27912 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 34811 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Xã Tân Tiến Đất đai (X) 39390 Một phần
6 1.004047.000.00.00.H10 - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND Xã Tân Tiến Giao thông vận tải (X) 23958 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004002.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Xã Tân Tiến Giao thông vận tải (X) 23123 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003970.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Xã Tân Tiến Giao thông vận tải (X) 24989 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Xã Tân Tiến Giao thông vận tải (X) 24022 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.003930.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND Xã Tân Tiến Giao thông vận tải (X) 24017 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 16134 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 16136 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 15958 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 16657 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 16923 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 17423 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 17790 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND Xã Tân Tiến Công thương (X) 15881 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND Xã Tân Tiến Công thương (X) 15081 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND Xã Tân Tiến Môi trường (cấp xã, phường) 15873 Một phần Nộp hồ sơ