CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002325.000.00.00.H10 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND phường Sơn Giang Lao động - TBXH (X) 28919 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 18143 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 18520 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND phường Sơn Giang Hộ tịch (X) 27878 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND phường Sơn Giang Đất đai (X) 39342 Một phần
6 1.004047.000.00.00.H10 - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND phường Sơn Giang Giao thông vận tải (X) 23915 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004002.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND phường Sơn Giang Giao thông vận tải (X) 23101 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003970.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND phường Sơn Giang Giao thông vận tải (X) 24951 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND phường Sơn Giang Giao thông vận tải (X) 23999 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.003930.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND phường Sơn Giang Giao thông vận tải (X) 23995 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND phường Sơn Giang Nông nghiệp và PTNT (X) 16091 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND phường Sơn Giang Nông nghiệp và PTNT (X) 16119 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND phường Sơn Giang Nông nghiệp và PTNT (X) 15923 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND phường Sơn Giang Nông nghiệp và PTNT (X) 16623 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND phường Sơn Giang Nông nghiệp và PTNT (X) 16887 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND phường Sơn Giang Nông nghiệp và PTNT (X) 17393 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND phường Sơn Giang Nông nghiệp và PTNT (X) 17730 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND phường Sơn Giang Công thương (X) 15854 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND phường Sơn Giang Công thương (X) 15051 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND phường Sơn Giang Môi trường (cấp xã, phường) 15813 Một phần Nộp hồ sơ