# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003622.000.00.00.H10 - 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) UBND xã An Khương Văn hóa thể thao (X) 20039 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000751.000.00.00.H10 - 40. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 25656 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000744.000.00.00.H10 - 28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 25143 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND xã An Khương Nông nghiệp và PTNT (X) 24041 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000880.000.00.00.H10 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; UBND xã An Khương Địa chính (X) 12323 Một phần
6 1.003040.000.00.00.H10 - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Không có nghĩa vụ tài chính) UBND xã An Khương Địa chính (X) 13817 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 44594 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 48870 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.012084.000.00.00.H10 - Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân UBND xã An Khương Văn hóa thể thao (X) 833 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.002516.000.00.00.H10 - Xác nhận thông tin hộ tịch UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 416 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000986.000.00.00.H10 - Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 483 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.004492.000.00.00.H10 - 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND xã An Khương Giáo dục - Đào tạo (X) 22931 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.001810.000.00.00.H10 - 5. Giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). UBND xã An Khương Giáo dục - Đào tạo (X) 20978 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã An Khương Nông nghiệp và PTNT (X) 25530 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.001733.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng UBND xã An Khương Quân sự (X) 24487 Một phần
16 2.002327 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 36808 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.002325 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 41211 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.002080.000.00.00.H10 - Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 14772 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 51466 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 64338 Toàn trình Nộp hồ sơ