# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000346.000.00.00.H10 - 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND xã Tân Quan Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20518 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã Tân Quan Chứng thực 38865 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Tân Quan Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30682 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Tân Quan Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30920 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001055.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Tân Quan Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29592 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Tân Quan Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29334 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Tân Quan Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29736 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.012373.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã theo công trạng (Cấp xã) UBND xã Tân Quan Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 78 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.012376.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (Cấp xã) UBND xã Tân Quan Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 65 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.012378.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình (Cấp xã) UBND xã Tân Quan Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 61 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.012379.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến (Cấp xã) UBND xã Tân Quan Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 58 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND xã Tân Quan Môi trường (cấp xã, phường) 24742 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000913.000.00.00.H10 - Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND xã Tân Quan Chứng thực 38693 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.012084.000.00.00.H10 - Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân UBND xã Tân Quan Văn hóa thể thao (X) 744 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.002516.000.00.00.H10 - Xác nhận thông tin hộ tịch UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 315 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.000986.000.00.00.H10 - Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 373 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.001023.000.00.00.H10 - Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 346 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.002621.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 154 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.002622.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 162 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND xã Tân Quan Lao động - TBXH (X) 45698 Toàn trình Nộp hồ sơ