CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003930.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Phước An Giao thông vận tải (X) 24016 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND xã Phước An Nông nghiệp và PTNT (X) 16130 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND xã Phước An Nông nghiệp và PTNT (X) 16134 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND xã Phước An Nông nghiệp và PTNT (X) 15952 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND xã Phước An Nông nghiệp và PTNT (X) 16654 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Phước An Nông nghiệp và PTNT (X) 16919 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Phước An Nông nghiệp và PTNT (X) 17421 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND xã Phước An Nông nghiệp và PTNT (X) 17782 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Phước An Công thương (X) 15878 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Phước An Công thương (X) 15075 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND xã Phước An Môi trường (cấp xã, phường) 15864 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 37791 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 40291 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.001947.000.00.00.H10 - 31. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 41408 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010810.000.00.00.H10 - 4. Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 30796 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 53200 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 38102 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001753.000.00.00.H10 - 25. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 39664 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 34240 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 33032 Toàn trình Nộp hồ sơ