THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005207.000.00.00.H10 - 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5653 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001199.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5582 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.001180.000.00.00.H10 - 8. Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5808 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.003841.000.00.00.H10 - 9. Công nhận ban vận động thành lập hội. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5803 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.003827.000.00.00.H10 - 10. Thành lập hội Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5845 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.003807.000.00.00.H10 - 11. Phê duyệt điều lệ hội. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5809 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.003783.000.00.00.H10 - 12. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5572 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001228.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 6222 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000267.000.00.00.H10 - 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5928 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.000316.000.00.00.H10 - 3. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5832 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001220.000.00.00.H10 - 4. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5885 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001212.000.00.00.H10 - 5. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5602 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001204.000.00.00.H10 - 6. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5722 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.003471.000.00.00.H10 - 9. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 6207 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.003459.000.00.00.H10 - 10. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 5815 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.003456.000.00.00.H10 - 11. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 5883 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.002482.000.00.00.H10 - 19. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 5545 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.002483.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 5207 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 3.000182.000.00.00.H10 - 12. Tuyển sinh trung học cơ sở Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 5323 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.003434.000.00.00.H10 - 3. Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 5513 Toàn trình Nộp hồ sơ