CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Phường An Lộc Hộ tịch (X) 36935 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường An Lộc Hộ tịch (X) 34803 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Phường An Lộc Hộ tịch (X) 55542 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND Phường An Lộc Lao động - TBXH (X) 37793 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND Phường An Lộc Lao động - TBXH (X) 40294 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.001947.000.00.00.H10 - 31. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND Phường An Lộc Lao động - TBXH (X) 41410 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010810.000.00.00.H10 - 4. Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an UBND Phường An Lộc Lao động - TBXH (X) 30799 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND Phường An Lộc Lao động - TBXH (X) 53203 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Phường An Lộc Lao động - TBXH (X) 38102 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001753.000.00.00.H10 - 25. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND Phường An Lộc Lao động - TBXH (X) 39666 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND Phường An Lộc Lao động - TBXH (X) 34241 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND Phường An Lộc Lao động - TBXH (X) 33033 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND Phường An Lộc Lao động - TBXH (X) 33838 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND Phường An Lộc Lao động - TBXH (X) 35403 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND Phường An Lộc Lao động - TBXH (X) 37060 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND Phường An Lộc Lao động - TBXH (X) 24106 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND Phường An Lộc Lao động - TBXH (X) 24330 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Phường An Lộc Lao động - TBXH (X) 30897 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường An Lộc Lao động - TBXH (X) 30894 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND Phường An Lộc Lao động - TBXH (X) 30162 Toàn trình Nộp hồ sơ