CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Minh Thắng Công thương (X) 14193 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND xã Minh Thắng Môi trường (cấp xã, phường) 14013 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 33405 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 35378 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 38392 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 45089 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 31203 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 33112 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 31154 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 31003 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 30022 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 37940 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 28519 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 30153 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 29017 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 30166 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 31496 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 1.010824.000.00.00.H10 - 13.2. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng UBND xã Minh Thắng Lao động - TBXH (X) 32638 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 29706 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 30830 3 Nộp hồ sơ mức 3