Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 38. Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 6 23404 Nộp hồ sơ mức 4
2 39. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 4,5 13814 Nộp hồ sơ mức 4
3 40. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 4,5 13722 Nộp hồ sơ mức 4
4 41.Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 2 4519 Nộp hồ sơ mức 4
5 42.Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 3 4254 Nộp hồ sơ mức 4
6 43. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 7 13225 Nộp hồ sơ mức 4
7 44. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 2 19810 Nộp hồ sơ mức 4
8 45. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 4 21517 Nộp hồ sơ mức 4
9 46. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 1 13325 Nộp hồ sơ mức 4
10 47. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 3 13132 Nộp hồ sơ mức 4
11 48. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 7 35177 Nộp hồ sơ mức 4
12 49. Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 9 1839 Nộp hồ sơ mức 4
13 Đăng ký khai sinh UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 1 29614 Nộp hồ sơ mức 3
14 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 1 24101 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký kết hôn UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 1 18187 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 1 17764 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 3 39293 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký khai tử UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 1 17344 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 5 17185 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 5 17824 Nộp hồ sơ mức 3