CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND xã Nha Bích Môi trường (cấp xã, phường) 15818 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 34746 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 36883 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 39492 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 46331 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 32188 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 34329 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 32145 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 31983 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 30924 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 38965 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 29520 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 31188 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 30012 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 31227 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 32540 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.010824.000.00.00.H10 - 13.2. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 33621 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 30626 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 31900 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 32431 Một phần Nộp hồ sơ