CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 34746 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 55491 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 36883 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 39492 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 46331 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 32540 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 32188 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 34329 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 32145 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 31983 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 30924 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 38965 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 29520 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 31187 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 30626 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 31900 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 32431 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 31842 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 32236 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND xã Lộc Thịnh Hộ tịch (X) 30012 Một phần Nộp hồ sơ