CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND xã Lộc Khánh Môi trường (cấp xã, phường) 13880 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 33331 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 54249 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 35272 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 38335 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 45040 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 31437 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 31151 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 33045 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 31105 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 30948 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 29975 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 37887 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 28463 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 30087 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 29657 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 30780 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 31423 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 30760 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND xã Lộc Khánh Hộ tịch (X) 31102 3 Nộp hồ sơ mức 3