CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Lộc Hiệp Công thương (X) 15880 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Lộc Hiệp Công thương (X) 15081 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND xã Lộc Hiệp Môi trường (cấp xã, phường) 15873 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 34368 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 31228 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 32463 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 31258 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 46368 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 32213 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 31878 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 30661 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 32266 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 31942 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 30054 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 38998 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 30954 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 32011 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 32578 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 29556 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Lộc Hiệp Hộ tịch (X) 32185 Một phần Nộp hồ sơ